You can also browse my Google Scholar profile.

Maximum Spatial Perturbation Consistency for Unpaired Image-to-Image Translation
Yanwu Xu, Shaoan Xie, Wenhao Wu, Kun Zhang, Mingming Gong, Kayhan Batmanghelich
CVPR 2022
[PDF] [CODE]

Adversarial Consistency for Single Domain Generalization in Medical Image Segmentation
Yanwu Xu, Shaoan Xie, Maxwell Reynolds, Matthew Ragoza, Mingming Gong, Kayhan Batmanghelich
MICCAI 2022
[CODE]

Dsanet: Dynamic segment aggregation network for video-level representation learning
Wenhao Wu, Yuxiang Zhao, Yanwu Xu, Xiao Tan, Dongliang He, Zhikang Zou, Jin Ye, Yingying Li, Mingde Yao, Zichao Dong, Yifeng Shi
ACM 2021
[PDF] [CODE]

Unaligned image-to-image translation by learning to reweight
Shaoan Xie, Mingming Gong, Yanwu Xu, Kun Zhang
ICCV 2021
[PDF] [CODE]

Generative-Discriminative Complementary Learning
AAAI2020
Yanwu Xu, Mingming Gong, Junxiang Chen, Tongliang Liu, Kun Zhang, Kayhan Batmanghelich
[PDF] [CODE]

Compressed Self-Attention for Deep Metric Learning
AAAI2020
Ziye Chen, Mingming Gong, Yanwu Xu, Chaohui Wang, Kun Zhang, Bo Du

Twin Auxiliary Classifiers GAN
Mingming Gong*, Yanwu Xu*, Chunyuan Li, Kun Zhang, Kayhan Batmanghelich
NeuraIPS 2019
[PDF] [CODE]

Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
Tech report, arXiv
[PDF]

Robust Angular Local Descriptor Learning
Yanwu Xu, Mingming Gong, Tongliang Liu, Kayhan Batmanghelich, Chaohui Wang
ACCV, 2019
[PDF] [CODE]